Logotyp CRZL

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?

Wystarczy złożyć wniosek w gminie, w której mieszkamy. Można go złożyć w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę usług elektronicznych ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny.

 

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama. Ubiegając się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć wniosek.

 

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia. Jeżeli złożymy wniosek w ciągu trzech miesięcy od startu programu do 1 lipca włącznie to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Gdy wniosek zostanie złożony po trzech miesiącach od startu programu, tj. po 1 lipca świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata będą do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów. Przelewem na konto lub w gotówce. Rodzina 500 plus inwestycja w przyszłość Polski.

 

Więcej informacji można na www.mrpips.gov.pl oraz na www.rodzina500plus.gov.pl.

logotyp Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje,

iż z dniem 1 marca 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało zawarte Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0012/15-00 na realizację projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Nazwa projektu: „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 26 648 826,50 zł , w tym wkład środków unijnych: 22 550 236,98 zł

Nazwa Beneficjenta: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji

Nazwa partnera: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasięg realizacji projektu: cała Polska

 

Cel projektu: Projekt ma na celu stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom proces aplikowania o środki PFRON (składanie wniosków) będące w gestii jednostek samorządowych. W ramach systemu uruchomione zostaną 2 e-usługi: na 3 poziomie dojrzałości, która umożliwi częściowe załatwienie sprawy drogą elektroniczną oraz na 4 poziomie dojrzałości, która umożliwi pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Obydwa poziomy będą zbudowane w oparciu o koncepcję e-government, wytyczne WCAG 2.0. System będzie obsługiwał programy i zadania finansowane ze środków PFRON, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których realizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Programy i zadania aktualnie realizowane są z wykorzystaniem dokumentów w formie papierowej bez użycia dedykowanych systemów i aplikacji pozwalających na kompleksową obsługę spraw. Obecny sposób obsługi zadań nie jest w pełni dostosowany do potrzeb wnioskodawców (w tym osób niepełnosprawnych), wiąże się z koniecznością osobistych wizyt w urzędzie, co wydłuża czas rozpatrywania wniosków i wypłaty środków PFRON. Stworzenie systemu informatycznego odbędzie się przy współpracy i z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego.

UWAGA!

Cetrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji informuje, iż z dniem 1 lutego 2016 r. zmianie uległ adres siedziby Jednostki.

Nowy adres:

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W LIKWIDACJI

ul. TAMKA 3

00-349 Warszawa

Na podstawie Zarządzenia nr 46 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. z dniem 12 stycznia 2016 r. została otwarta likwidacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i od tego dnia Centrum RZL działa pod nazwą "Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji". Do dnia zakończenia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność.

pdfZarządzenie nr 46 MRPiPS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 4 grudnia 2015 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”.

Program jest nową wersją dotychczas obowiązującego, resortowego Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, który wymagał modyfikacji ze względu na nowe wyzwania pojawiające się w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.

W wyniku rekomendacji zawartych w wypracowanym w projekcie systemowym (zrealizowanym przez Centrum RZL) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności oraz postulatów przedstawionych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, konieczna była zmiana głównego celu Programu oraz celów szczegółowych. Określono ponadto mierniki i zakładane rezultaty Programu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, w ramach którego na początku 2016 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.

Plik do pobrania:

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Podkategorie

Warto zobaczyć

Wydarzenia

maj 2016
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego