Logotyp CRZL

SZKOLENIA Z NOWYCH TECHNOLOGII PRACOWNIKÓW 45+

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na organizację III edycji szkoleń z nowych technologii informatycznych pracowników 45+, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu systemowego „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”, za najkorzystniejszą uznano ofertę przedłożoną przez firmę Altkom Akademia S.A.

Pracownicy firmy Altkom odpowiedzialni za rekrutację na szkolenia:

1. Justyna Bulska tel. (22) 273 95 11; 

2. Aleksandra Sowińska, tel. (22) 460 89 74;

Altkom Akademia S.A.

ul.Chłodna 51

00-867 Warszawa


Pracownicy zatrudnieni w instytucjach pomocy i integracji społecznej w codziennej pracy obsługują pakiety biurowe (Np. Word, Excel, PowerPoint), Internet, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, czy narzędzia autoryzacji takie jak podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany a także coraz częściej istnieje konieczność obsługi takich narzędzi pracy jak rzutniki, projektory, urządzenia mobilne, szczególnie przez pracowników socjalnych, którzy wykonują swoje obowiązku pracownicze w terenie.

Wiele badań wskazuje, że pracownicy JOPS, w tym pracownicy socjalni, mają deficyt wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem na poziomie podstawowym, a także w zakresie specjalistycznym, wykorzystywanym w pracy. W gronie pracowników JOPS największe zapotrzebowanie na szkolenia w tym zakresie jest wśród osób w wieku +45, które nie posiadają tego typu kwalifikacji.
Projekt będzie mieć istotny, pozytywny wpływ przede wszystkim na klientów JOPS, czego przejawem będzie: wzrost poziomu usług, szybkość działania w podejmowaniu działań rutynowych i podejmowaniu decyzji administracyjnych, szybkość komunikacji, szybkość identyfikacji klienta i dostęp do informacji o kliencie, szybkość i efektywność dostępu do wiedzy, baz danych i kontakt z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym wspomagającym pracę JOPS.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele poniższych grup:
 1. Pracownicy w wieku 45+ z całej Polski zatrudnieni w:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (regionalne ośrodki polityki społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej; placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodki wsparcia; ośrodki interwencji kryzysowej),
 • jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; placówki wsparcia dziennego; organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej; placówki opiekuńczo-wychowawcze; regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne; interwencyjne ośrodki preadopcyjne; ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
 • jednostkach zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS),
 • zakładach aktywności zawodowej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • organizacjach pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej.

Szkolenie obejmują następujące obszary tematyczne:

 • OBSZAR I - szkolenia z systemów biurowych MS Office, tj.: Word, Excel, Power Point (cztery dni szkolenia)
 • OBSZAR II - szkolenia z systemów webowych – podstawowe funkcjonalności WWW, skuteczne wyszukiwanie informacji, umiejętność tworzenia własnych stron z wykorzystaniem szablonów, poznanie mechanizmów rządzących Internetem. Na wyższym poziomie: tworzenie własnych portali OPS i ich redagowanie z wykorzystaniem systemów CMS (np. Joomla), zwiększanie ilości treści internetowych, e-content (m.in. zasady formułowania treści do publikacji w Internecie, formaty plików graficznych, ergonomia interfejsu), poczta WWW (jeden dzień szkolenia)
 • OBSZAR III - szkolenia z systemów obiegu dokumentów – szkolenia metodologiczne z zakresu używania i przeznaczenia systemów obiegu dokumentów, szkolenia z przykładowych systemów obiegu dokumentów, wykorzystanie JRWA, tworzenie teczek i podteczek, tworzenie struktury organizacyjnej, work-flow, umiejętność tworzenia procesów i procedur (jeden dzień szkolenia)
 • OBSZAR IV - Szkolenia z narzędzi informatycznych takich jak podpis elektroniczny kwalifikowany i niekwalifikowany, jego zastosowanie. Umiejętności posługiwania się rzutnikiem, skanerem, szkolenia z systemów bazodanowych takich jak Access (jeden dzień szkolenia)


Rekrutacja prowadzona jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Informacji udziela:  Żaneta Karpińska -  tel. 22 237 00 51

Dokumenty  zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie) prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Z dopiskiem: „Szkolenia 45+"

Dokumenty do pobrania:

docRegulamin rekrutacji na szkolenia

docxDeklaracja uczestnictwa w szkoleniach

docFormularz zgłoszeniowy na szkolenie

docxOświadczenie kandydata na szkolenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

docWykaz miejscowości, w których mogą odbywać szkolenia


UWAGA!

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły - w miarę napływania zgłoszeń.


Informacja


 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego